lørdag 9. april 2011

Brukerstyrt Personleg Assistent, BPA, - Kva er det og kva skjer med ordninga?

Teksten er endra 9.4.

Brukarstyrt personleg assistent, BPA, har gitt mange funksjonshemma ein betre kvardag. Dersom Arbeidarpartiet no ikkje stiller representantane sine fritt til å røysta slik dei vil i denne saka, kan ordninga bli innsnevra. Statsråden går inn for å ikkje rettighetsfesta ordninga, etter å ha arbeidd med saka i årevis. I dag skal kommunen ha eit tilbod, men den einskilde har ikkje rett på assistent.

I dag kan ein klaga tildelinga inn for fylkesmannen. Dette vil regjeringa ta vekk. Dermed har ein ikkje høve til å få vurdert saka av andre enn dei som sit på pengesekken.

Manneråkutvalget, som såg på funksjonshemma sin status i samfunnet, sa det slik i NOU 2001:22: ”Politikk for funksjonshemmede er i ytterste konsekvens et spørsmål om demokrati. Det handler om retten til å delta i samfunnslivet, og om at alle mennesker har det samme menneskeverd”.

Slik ordskiftet no går, har me på ingen måte inntrykk av at det dreier seg om demokrati og menneskeverd i praksis, men om ein kamp om kommunal fridom over eigne midlar. Det er for gale, ja, reint pinleg i den store samanhengen.

I dag 9.april var saka framme på lansdmøtet i Arbeidarpartiet, og det mangla ei einaste røyst på å gje ein indiviuduell rett, dette trass i at helseministeren har sagt nei til dette. Landsmøtet samla seg om ei formulering om å arbeida fram mot å gje ein rett innanfor kostnadsramma som er idag ved å drøfta ordninga med KS og funksjonshemma sine organsisajonar.

AP sitt landsmøtvedtak gjekk heldigvis i rett retning,  men det er eit stykke fram mot målet.

Korleis er tilbodet i dag?
Ressursenter for omstilling i kommunen, RO, gir informasjon om tenesta på http://www.ro.no/bpa.htm
Der står det mellom anna

I § 4-2a heter det: ”De sosiale tjenester skal omfatte praktisk bistand og opplæring, herunder brukerstyrt personlig assistanse, til dem som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller av andre årsaker”.

Dette betyr at kommunen plikter å ha ordningen BPA. Det innebærer også at brukeren kan påklage et kommunalt avslag på søknad om BPA til fylkesmannen. Brukeren vil innenfor den vedtatte timerammen i enkeltvedtaket selv organisere den praktiske bistanden ut fra sine behov. Dette skal skje i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid og jobbkrav.

Brukeren kan styre alle timene sine selv, eller kombinere brukerstyrt personlig assistanse med for eksempel nattjeneste i kommunens regi – hvis vedkommende trenger bistand på den tiden av døgnet. All erfaring viser imidlertid at ordningen fungerer mest fleksibelt når brukeren styrer de fleste timene selv.


Juni: Likevel lovfestet brukerstyrt personlig


Frå bloggen min om same tema:
Kvifor er det så få som bryr seg om dei brysame

Hva om det var deg? skriv Bent Høie, og viser kva ordninga går ut på: http://benthoie.vgb.no/2011/04/07/hva-om-det-var-deg/

Skjebnedag for funkjonshemmede, seier Laila Dåvøy http://bit.ly/ebgePN

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar