fredag 24. mai 2013

Løvetenner bit ikkje

Reiv opp nokre løvetenner i går. 
Trudde dei elles ville bita.
Det ville dei ikkje.
Dei ville berre vera sol
for meg.

I dag er dei små solene i plenen vekke.
Eg ligg strekk ut
og nyter sola på himmelen.
Ho er her dag.
Verre den dagen ho er vekk
og eg framleis treng å liggja
fordi eg fjerna plensola.

I dag er irritert på meg sjøl
og dei 
som ein gong fann på
å definera løvetann som ugras.

Løvetannbarn blir dei kalla
dei som klarer seg  - tross alt.
Flotte folk!
Kva med løvetannmenneske
som me har definert
som ugras?

mandag 20. mai 2013

Galleri NauthydlarenDet har vore lite aktivitet på ulike bloggar siste dagar. Det er eit godt teikn. Eit teikn på at når me får audiens hjå sola, så takkar me ja og stig på, eller rettare: stig ut - i det fine veret.

I dag er det varmt, men innever. Litt regn i lufta her. Så eg ynskjer velkomen inn i Galleri Nauthydlaren utover dagen for dei som er i nærleiken. Ale andre er velkommen til å ta ein digital spasertur innom. Det blir verre med kaffeserveringa til dykk; men her har auga noko å bita i: Galleri Nauthydlaren. 90 bilete heng rundt om på veggane.


torsdag 16. mai 2013

Eit ulukkeleg barn?

"Berre eitt er verre enn å sjå at barnet ditt er funksjonshemma:
det er å sjå at barnet ditt er ulukkeleg!"

Dette var avslutningsreplikken i gårsdagens episode av House.
Eg sat barnevakt, og hadde fjernsynet ståande på, (ja, eg må ha ei unnskyldning for å sjå House), då denne setninga kom frå TV-skjermen og klistra seg fast i tanken min.

Å tenkja slik, gjer det truleg ikkje lettare å ha funksjonhemma born, men det set det i perspektiv. Og det gir noko å tenkja på til alle som skal ta ulike avgjerder om lover og ordningar som får noko å seia for framtidige personlege val.

mandag 13. mai 2013

Surrogati - Lånt kropp, "eigen kropp"?

Det vert hevda at surrogati kan forsvarast: Den som ynskjer eit barn og har pengar, men ikkje barn, kan kjøpa ei teneste av ei kvinne som kan få barn og treng pengar.

Men så kjem ein til kvardagan og problema og prinsippspørsmåla står i kø. No er ei ny problemstilling dukka opp: Kven skal avgjera om barnet skal aborterast om det ikkje er friskt? Mora som ber barnet, eller ho som betalar for det?

http://blog.sfgate.com/sfmoms/2013/03/05/surrogate-mom-refuses-to-abort-fetus-with-birth-defects/

Det absurde i dette spørsmålet er at abortkampen er vunnen med å nytta omgrepet "kontroll over eigen kropp". Men når ein kan få større omsorgsoppgåver enn forventa fordi barnet er sjukt og ligg i  magen på ei anna kvinne, gjeld ikkje prinsippet om kontroll over eigen kropp lenger. Då gjeld: Kontroll til den som har pengemakt.

Flukt frå stat til stat for å berga livet til det ufødde barnet i denne historia, gjer inntrykk.


Saka fann eg via:
11m
Surrogati er ikke lett. Vi er avhengig av tydelige regler: "Surrogatmor nekter å abortere utviklingshemmet foster"fredag 10. mai 2013

Treng hjelp til å spora opp hefte som ligg på Google.books.

Kan dette heftet som ligg på google.books sporast opp?

http://books.google.no/books/about/Udtalelser_Om_M_J_Mathiassen_Skou_s_Fore.html?id=qojXMgEACAAJ&redir_esc=y

Boka er berre lagt ut med tittel på google.books. Innhaldet kjem truleg seinaren. Rettare sagt: mykje seinare. Men eg skulle gjerne ha lese dette heftet no. Derfor spør eg:
Er det råd å spora opp kor hefet ligg, fysisk? Reknar med at sidan tittelen er lagt ut, finnes også heftet ein eller annan stad.

Eg har prøvd å kontakta Google i Norge, men ingen kan svara på noko som har med innhald  gjera.

Gode råd?

Eg treng heftet til eit av mine alltid pågåande skriveprosjekt.

Skulle nokon ha heftet i bokhylla , (16 sider, 1893, Malling forlag), ville dagen bli ein fest. Eg veit det finnest for eit eksemplar er blitt seld frå Norlis antikvariat i løpet av dei siste to åra.

mandag 6. mai 2013

8.mai - veterandag. Meir til forvirring enn heider?

401 kommunar i Norge har ikkje eit program for veterandagen, melder Forsvaret.no.
8.mai - frigjeringsdagen - var ein dag alle kjende til. Om ein ikkje deltok i noko 8.mai-markering, sende mange ein takknemleg tanke til dei som hadde gjort ein innsats under krigen. 

Sjølv har eg halde nokre minne - og takketalar 8.mai.

Så kom veterandagan, og eg fekk spørsmål om å halda tale ved ei minnestøtte. Eg takka nei til utfordringa. Ikkje fordi eg ikkje ville heidra veteranar, men fordi eg blei usikker på kva eg kunne og ville seia. Om eg brukte omgrepet veteranar, innebar det då at eg gjekk god for all norsk deltaking og alle norske operajonar i utlandet?

Eg måtte ha en tenkepause. Var eg i stand til å finna fellesnemnar for alle veterantenester som eg kunne stå inne for slik eg hadde gjort det ved 8.mai-markeringar tidleregare? Visst var innsatsen stor. Og dene einskilde som blei send ut, skal vel ikkje stå til rekneskap for den politiske vurderinga som låg bak oppdraget han fekk? Skal me då i ettertid gjera det?

Eg fann ut at det ikkje var meininga at eg skulle tenkja slik fordi om eg blei beden om å halda ein minnetale. Men så kunne eg heller ikkje ta oppdraget.

Det blei vanskeleg, også å seia nei. For eg ville gjerne heidra dei som framleis lever som tenestegjorde under krigen. No var grunngjevinga frå Stortinget (1996) for å endra dagen nettopp at det var så få att. I tillegg skulle ein derfor heidra dei som var i Tysklandsbrigaden og andre FN-styrkar. Tanken var den gang at veteranorganisasjonane for desse utanlandsoppdraga skulle stå for markeringane. Når no eit fåtall kommunar har ein plan for markeringa av 8.mai/veterandagen i år, fortel det at planen til Stortingets forsvarkomite ikkje fungerte. Det er få att å heidra, og det kan synast som det er få som er trygge på korleis den nye gruppa skal heidrast. Eller la meg snakka for meg sjølv: Eg veit ikkje korleis eg skal heidra den nye samlegruppa. Derfor takkar eg fint nei til slike oppdrag.

Kanskje det berre er mine tankar om dette som går litt i kryss. Eg skulle nesten håpa det. For det er ille om manglande støtte til dagen blir oppfatta som manglande takksemd. Tida vil visa korleis dette utviklar seg. Men at endringa har ført til forvirring hos fleire enn meg, trur eg er noko av grunnen til den svake innsatsen forsvaret melder om i kommunane.

Kanskje er 8.mai kome i eit uføre når det er blitt ein veterandag? 
Etter å ha lese og lytta til debattar i løpet av dagen, synest det å vera klart, sett frå min ståstad: Det hadde vore betre å ha ein eigen dag der ein takka dei som var villige til å gå Norges ærende i utlandet. 8.mai bør framleis vera frigjeringsdag.

Uansett: I dag har eg funne fram flagget.Wikipedia fortel elles om veterandagen:
Veterandagen er en norsk merkedag innført av regjeringen for å styrke anerkjennelsen av innsatsen til militære veteraner.[1] Merkedagen er lagt til 8. mai, frigjøringsdagen. Veterandagen skal hedre deltagere i andre verdenskrig, så vel som dem som har tjenestegjort i FNs fredsbevarende styrker og andre internasjonale operasjoner.
Beslutningen om innføring av veterandagen ble fattet i 2010, og den første markeringen fant sted i 2011.[2] Forsvarsdepartementet la i den forbindelse opp til en markering i større omfang, med nasjonale og lokale arrangementer, og ba alle landets kommuner om gjennomføre arrangementer der veteranenes innsats markeres.[3]

søndag 5. mai 2013

Pressekonferanse på sundag kl 12: Børs over katedral?

Det er lenge sidan me hadde eigne skuleklede, sundagsklede og kvardagsklede, og brukte dei utslitte kleda når me skulle gå i marka. Likefullt: Me set større pris på fritida vår enn noko tid. Og den digitale kvardagen der me er oppdaterte, kor me enn er, gjer ansvaret større for dei som bryt inn i fritida. Dette må regjeringa ha gløymt når dei hadde pressekonferanse, sundag kl 12.00.

Grunngjevinga var at opplysningane er børssensitive og ikkje kan leggjast fram på ein kvardag.

Me har ei lov om heilagdagsfred som seier noko om arrangement mellom kl 06 og 13 på sundagar.

Denne freden blir ulikt praktisert rundt om i landet, og dei fleste vil ikkje reagere så sterkt på om den blir broten. Men ein pressekonferanse frå regjeringa, sundag kl 12.00, ein time før heilagdagsfreden, (06.00 - 13.00), går ut?

Heilagdagsfred eller ikkje, kva skal til for at det norske folk skal ynskja å høyra, eller ha bruk for å høyra nytt om viktige endringar i rammevilkåra for norske bedrifter slik det blei varsla her:
Statsminister Jens Stoltenberg og finansminister Sigbjørn Johnsen inviterer i dag til pressekonferanse kl. 12.00 om viktige endringer i norske bedrifters rammebetingelser.


Børsen er ikkje til å spøka med.
Norsk økonomi og oljeverksemda står i samanheng med livet på børsen. Det kan me forstå, om det er slik at nye opplysningar har slik effekt. Men statsministeren burde likevel ha venta til seinare på dagen! Det hadde ikkje virka inn på børsen. No står han i fare for å synka på verdibørsen.

..
Arne Søiland var raskt ute på Twitter og gav dette vesle blogginnlegget mitt den beste overskrifta: Børs foran katedral!
3m
Børs foran katedral: ": Pressekonf i dag av omsyn til børsen. Men kl 12? .. "


Sjlve tiltakspakken kan du pakka ut ved å lesa her: Derfor kunne Sigbjørn kutte skatten nå