onsdag 2. mars 2011

Arbeidslinja - en utfordring for arbeidsgiver eller arbeidstaker?

"Arbeidslinja" er et positiv ladet ord. Hvem vil vel ikke at flest mulig skal være i arbeid lengst mulig. Arbeid trengs for at samfunnet skal fungere. Dessuten gir det en opplevelse av å være til nytte, det skaper sosiale bånd og menneskelig kontakt i tillegg til det arbeidsplassen skaper av verdier som "det verkstedet" det enn måtte være.

Noen opplever til og med at å være lenge borte fra arbeidet, gjør det svært vanskelig å komme tilbake. Å være borte fra arbeid forsterker sjansen for å forbli borte, mens kontakten med arbeidet forsterker sjansen for å forbli i arbeidslivet. Det er altså en selvforsterkende effekt.

Betyr dette at alle derfor skal være i arbeid?
Det sier seg selv at det ikke er svaret. En del uføre har slike plager og lidelser at dette ikke lar seg gjennomføre. Men mange har en restarbeidsevne, som det kalles. Men det må ikke tolkes som at de aller siste kreftene du har skal brukes på arbeid. Da vil snart også den evnen være borte. Er det ingen krefter til overs til trening f. eks, vil en fort være helt ute av arbeidslivet igjen - kanskje med større hjelpebehov enn sist.

Arbeidslinja kan ikke gis opp, men en skal være klar over at det ikke alltid er den enkleste veien å gå, verken for den uføre eller for arbeidsgiveren. Når det er snakk om en arbeidstaker som står overfor alternativet varig ufør eller fortsatt å prøve å være litt i arbeid, kreves det stor innsats for å lykkes. Det kreves vilje, motivasjon, kreativitet, fleksibilitet, utholdenhet og overbærenhet fra begge parter for å lykkes. Og det kreves at de offentlige ordningene og mulighetene, økonomisk og praktisk, er godt kjent av begge parter.

Om det er arbeidsgiver eller arbeidstaker som svikter arbeidslinja når tallet på uføre går opp, er kanskje ikke rette spørsmålet likevel. Kanskje det må flere parter inn i bildet? Nå fikk Nav navnet sitt fordi det skulle fungeres som et nav i systemet. Og det kan trenges et nav som får de ulike delene til å fungere sammen. Ved godt samspill tror jeg det er mulig å holde fast på arbeidslinja og å gjøre den reell for flere, men da trengs det innsats fra alle parter.

Av og til kan en få inntrykk av at det er den uføre det står på. Og det kan sikkert være unntak, noen som utnytter systemet vi har i dag. Men å spre en holdning til uføre om at de misbruker systemet, er å legge stein til byrden for mange. Det blir det lite overskudd til arbeid av. Vi bør la Nav ha kontakten med den enkelte slik at ordningen blir brukt etter intensjonen, og heller fokusere på å forbedre ordningene som setter arbeidslivet i stand til å ta imot dem som kan komme tilbake i arbeid.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar