fredag 9. mai 2014

Ny BPA - kostnadsdrivande eller rettighetshemmande?

Regjeringa legg no fram lov om

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven 

(rett til brukerstyrt personlig assistanse)

Heile dokumentet kan lesast her: Prop-86-L-2013-2014

Det har lenge vore arbeidd for å få rett til brukarstyrt assistent (BPA). No har regjeringa sendt eit lovframlegg til Stortinget der retten er slått fast. Det er bra!

Men slik retten er formulert, og slik departementet gjer greie for korleis denne skal nyttast og finansierast, må ein likevel spørja kva denne retten får å seia for den einskilde?

Retten blir gjeldande for fleire grupper enn før. Det er eit klart framsteg.

Men finasieringa skal så langt eg les proposisjonen, vera kostnadsnøytral når det gjeld kommunen sine utgifter. Tenester ein i dag har krav på, skal ein kunne ta ut på ein annan måte, om ynskjeleg organisert som assistent.

Stat eller kommune? Eit spørsmål om reell konsekvens av lova for mange. 
Ei finansiering av såpass store utgifter bør etter mitt syn vera lagt til staten via Rikstrygdeverket/NAV. Det er einaste måten å gjera retten lik for alle på. Kommunane våre er svært ulike, og dei minste vil streva med å gi retten i form av BPA i visse høve. Slik bør det ikkje vera.

Departementet viser til at det på sikt blir 500 mill dyrare å drifta ei utvida BPA-ordning etter den framlagde lova. Dette skal, etter det eg kan lesa, dekka staten sine utgifter til tilskot til kommunar fordi fleire vil kunne koma over grensa som gjeld refusjon for ressurskrevjande brukarar. Dermed sikrar departementet seg ein auke på 500 mill i statsbudsjettet til dekning av eigne utgifter, mens dei som også sit med aukte utgifter i kommuane, vel å merke av heilt annan storleik - men store nok sett i med eige budsjett, skal klara seg med det dei har.


Kostnadsdrivande og rettighetsfremjande eller rettighetshemmande?
Å ha eit delt ansvar, slik Sverige har, det, meiner depastementet vil kunne vera kostnadsdrivande.
Ja, det er kostnadsdrivande når ein sikrar at dei som har ein rett skal få del i retten.
Og ein må kunne spørja om ei ny lov som ikkje skal kosta kommunane noko, faktisk kan bli rettighetshemmande fordi Helsedepartementet er redd den skal bli kostnadsdrivande!

Skulle det eg her skriv byggja på mistyding av lovutkastet, skal eg så gjerne moderera synspunkta mine.


Litt fakta og politisk historikk om BPA finnest her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar